۱۱۰نصیحت لقمان به فرزندش

گرد آورنده: رفیعی پور .

۱۱۰نصیحت لقمان به فرزندش

۱- فرزندم هیچكس و هیچ چیز را با خداوند شریك مكن!

۲- با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش!

۳- بدان كه هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند!

۴- نماز را آنگونه كه شایسته است بپادار!

۵- اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مكن!

۶- در مقابل پیش آمدها شكیبا باش !

۷- از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش!

۸- با غرور و تكبر با دیگران رفتار مكن!

۹- در راه رفتن میانه رو باش!

۱۰- بر سر دیگران فریاد مكش و آرام سخن بگو!

۱۱- از طریق اسماء و صفات خداوند او را بخوبی بشناس!

۱۲- به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل كن!

۱۳- سخن به اندازه بگو!

۱۴- حق دیگران را به خوبی اداء كن!

۱۵- راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!

۱۶- به هنگام سختی دوست را آزمایش كن!

۱۷- با سود و زیان دوست را امتحان كن!

۱۸- با بدان و جاهلان همنشینی مكن!

۱۹- با اندیشمندان و عالمان همراه باش!

۲۰- در كسب و كار نیك جدّی باش!

۲۱- بر كوتاه فكران و ضعیفان اعتماد مكن!

۲۲- با عاقلان ایماندار مدام مشورت كن!

۲۳- سخن سنجیدۀهمراه با دلیل را بیان كن!

۲۴- روزهای جوانی را غنیمت بدان!

۲۵- هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش!

۲۶- یاران و آشنایان را احترام كن!

۲۷- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!

۲۸- وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار!

۲۹- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!

۳۰- كمتر از درآمدی كه داری خرج كن!

۳۱- در همۀامور میانه رو باش!

۳۲- گذشت و جوانمردی را پیشه كن!

۳۳- هر چه كه می توانی با مهمان مهربان باش!

۳۴- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!

۳۵- بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مكن!

۳۶- هیچگاه دوستان و هم كیشان خود را ترك مكن!

۳۷- فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز!

۳۸- سواركاری و تیراندازی و … را فراگیر!

۳۹- در هر كاری از دست و پای راست آغاز كن!

۴۰- با هر كس به اندازۀدرك او سخن بگو!

۴۱- به هنگام سخن متین و آرام باش!

۴۲- به كم گفتن و كم خوردن و كم خوابیدن خود را عادت بده!

۴۳- آنچه را كه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند!

۴۴- هر كاری را با آگاهی و استادی انجام بده!

۴۵- نا آموخته استادی مكن!

۴۶- با ضعیفان و كودكان سرّ خود را در میان نگذار!

۴۷- چشم به راه كمك و یاری دیگران مباش!

۴۸- از بدان انتظار مردانگی و نیكی نداشته باش!

۴۹- هیچ كاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده!

۵۰- كار ناكره را كرده خود مدان!

۵۱- كار امروز را به فردا مینداز!

۵۲- با بزرگتر از خود مزاح مكن!

۵۳- با بزرگان سخن طولانی مگو!

۵۴- كاری مكن كه جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا كنند!

۵۵- محتاجان را از مال خود محروم مگردان!

۵۶- دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مكن!

۵۷- كار خوب دیگران را كار خود نشان مده!

۵۸- مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!

۵۹- با خویشاوندان قطع خویشاوندی مكن!

۶۰- هیچگاه پاكان و پرهیزكاران را غیبت مكن!

۶۱- خود خواه و متكبر مباش!

۶۲- در حضور ایستادگان منشین!

۶۳- در حضور دیگران دندان پاك مكن!

۶۴- با صدای بلند آب دهان و بینی را پاك مكن!

۶۵- به هنگاه خمیازه دست بر دهان خویش بگذار!

۶۶- حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مكن!

۶۷- در مجالس انگشت در بینی مینداز!

۶۸- كلام جدی را با مزاح آمیخته مكن!

۶۹- هیچكس را پیش دیگران خجل و رسوا مكن!

۷۰- با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو!

۷۱- سخن گفته شده را تكرار مكن!

۷۲- از شوخی و مزاح خود كمتر كن!

۷۳- از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مكن!

۷۴- از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز كن!

۷۵- از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مكن!

۷۶- حرمت هر كس را در حد خود نگاه دار!

۷۷- در بد كاری با اقوام و دوستان همكاری مكن!

۷۸- از مردگان به نیكی یاد كن!

۷۹- از حضومت و جنگ افروزی جدّا پرهیز كن!

۸۰- با چشم احترام به كار دیگران نگاه كن!

۸۱- نان خود را بر سفره ی دیگران مخور!

۸۲- در هیچ كاری شتاب مكن!

۸۳- برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور!

۸۴- به هنگاه خشم شكیبا باش و سخن سنجیده بگو!

۸۵- از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار!

۸۶- در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر!

۸۷- سخن و كلام دیگران را قطع مكن!

۸۸- به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مكن!

۸۹- در حضور مهمان بر كسی خشم مگیر!

۹۰- مهمان را به هیچ كاری دستور مده!

۹۱- با دیوانه و مست سخن مگو!

۹۲- برای كسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز!

۹۳- در كار دیگران كنجكاوی و جاسوسی مكن!

۹۴- در اصلاح میان مردم هیچ گاه كوتاهی مكن!

۹۵- ادب و تواضع را هیچ گاه فراموش مكن!

۹۶- با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!

۹۷- بر آرزو ها و خواسته های خود غالب باش!

۹۸- خدمتكاری بزرگان و همكاری با مستمندان را فراموش مكن!

۹۹- با بزرگان با ادب و با كودكان مهربان باش!

۱۰۰- با دشمنان مدارا كن و در مقابل جاهلان خاموش باش!

۱۰۱- در مال و مقام دیگران طمع مكن!

۱۰۲- از رفت و آمد و مال و مرام و مسلك خویش كمتر بگو!

۱۰۳- بجز خداوند هیچ كس و هیچ چیز را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار!

۱۰۴- عمر و روزی با حساب و كتاب است، پس مترس و طمع مكن!

۱۰۵- عمر را برای عمل و عبادت و پاكی و پرهیزكاری غنیمت بدان!

۱۰۶- اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن كشی پرهیز كن!

۱۰۷- سرچشمه ی زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان!

۱۰۸- بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مكن!

۱۰۹- خود را با ستم سلاطین شریك مگردان!

۱۱۰- دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار

انتهای پیام/

۴۶۸ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*